Postup realizace koupě

1. Rezervace nemovitosti

Rezervace nemovitosti se provádí podpisem Rezervační smlouvy, která rezervuje nemovitost v případě uhrazení rezervačního poplatku do 7 dnů od jejího podepsání po dobu 30 dnů. Tato 30denní doba je určena k přípravě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně způsobu úhrady kupní ceny (platebního kalendáře) a během této doby se prodávající zavazuje neprodat rezervovanou nemovitost jinému zájemci. Rezervační poplatek je stanoven na 40.000,- Kč + DPH (tj. 48.400,- Kč) a není součástí kupní ceny nemovitosti. V případě neuzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě z viny zájemce propadá ve prospěch prodávajícího.

2. Smlouva o budoucí smlouvě kupní (SOBSK)

Podpisem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě běží 30denní lhůta pro uhrazení první splátky ceny nemovitosti dle dohodnutého platebního kalendáře. Od tohoto momentu je možné upřesňovat finální provedení nemovitosti, případně klientské změny. V případě podepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě je nemovitost označena na našich webových stránkách textem "prodáno".

Základní platební kalendář

  Splátka Splatnost
1. Rezervace 48.400,- Kč do 7 dnů od podpisu rezervační smlouvy
2. Budoucí smlouva kupní - 10 % kupní ceny do 30 dnů od podpisu SOBSK
3. Kupní smlouva - 90 % kupní ceny do 15 dnů od doručení kolaudačního souhlasu

3. Kupní smlouva (KSML)

Kupní smlouva se sepisuje po dokončení nemovitosti a uhrazení všech splátek. Prodávající současně připraví Návrh na vklad vlastnického práva. Po podpisu prodávající doručí výše uvedené dokumenty na příslušný katastrální úřad, který po provedení zápisu zašle všem účastníkům vyrozumění o provedeném zápisu. Po obdržení tohoto vyrozumění se ke dni podání Návrhu na vklad stáváte majiteli nemovitosti.

Dachi © 2017, DACHI
777 224 746, 736 532 204